logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

INVITATIE DE PARTICIPARE ŞI DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE pentru selectarea unui expert pentru elaborarea a doua metodologii de lucru pentru specialistii care lucreaza cu tinerii in mediul rural si, respectiv tinerii din sistemul de protectia copilului

Stiri

 1. Cadrul general

Prin acest proiect Asociatia SOS Satele Copiilor Romania si Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil urmaresc sa imbunatateasca serviciile oferite tinerilor din grupuri dezavantajate (tineri din mediu rural si tineri din sistemul de protectia copilului) din judetele Bacau si Sibiu si din regiunea Bucuresti-Ilfov in vederea unei mai bune integrari socio- profesionale.  In mod specific, prin activitatile derulate proiectul  vizeaza: a) imbunatatirea abilitatilor de viata si a sanselor de integrare pe piata muncii pentru 225 tineri beneficiari ai proiectului; b) cresterea capacitatii actorilor inplicati in furnizarea de servicii tinerilor de la nivel local si judetean; c) crearea unor retele locale si judetene care sa raspunda mai bine nevoilor tinerilor prin utilizarea metodologiilor dezvoltate in cadrul proiectului.  

 1. Obiectivul selecției

Achiziţia vizează identificarea de către FONPC – denumită în continuare achizitor- a unui expert pentru elaborarea a doua metodologii de lucru pentru specialistii care lucreaza cu tinerii in mediul rural si, respectiv tinerii din sistemul de protectia copilului, prezentarea acestora in cadrul conferintei de final a proiectului si realizarea demersurilor necesare pentru acceptarea metodologiilor de catre Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie(ANPDCA)  si promovarea acestora cu sprijinul Autoritatii, CPV 79311100-8. Perioada de contractare este iulie- octombrie 2016.

 1. Specificatii tehnice

Metodologiilede lucru sunt destinate specialistilor care lucreaza cu tinerii in mediul rural si, respectiv tinerii din sistemul de protectia copilului din judetele Bacau si Sibiu si din regiunea Bucuresti-Ilfovin vederea imbunatatirii capacitatii acestora de a oferi servicii de calitate pentru facilitarea integrarii socio- profesionale a tinerilor din categoriile dezavantajate. De asemenea, acestea vor putea fi utilizate si ca intrument de advocacy pentru luarea unor masuri care sa conduca la imbuntatirea conditiilor de viata pentru acesti tineri.

 • CV-ul candidatului/ candidaţilor pentru persoane fizice care vor realiza metodologiile care să conţină şi menţiuni legate de lucrările de cercetare socială/ articolelor publicate în domeniul social indicând paginile web unde pot fi accesate acestea;
 • copia Certificatului de înregistrare a persoanei juridice;

Metodologiile vor avea ca punct de plecare o analiza detaliată a nevoilor tinerilor din această categorie asupra a ceea ce le este necesar pentru a reuşi să aibă un loc de muncă stabil.Aceasta analiza a fost realizata in cadrul proiectului in perioada 17 aprilie – 31 mai 2015  si a reliefat urmatoarele:

–      deşi toţi tinerii au nevoie de repere pentru viaţa profesională  şi socială oferite de către persoane calificate, bine intenţionate şi suportive, acestea nu sunt oferite unitar nici în sistemul educaţional şi nici în instituţiile de protecţia copiilor;

–      unele DGASPC-uri au dezvoltat servicii de suport pentru tineri pentru facilitarea integrării lor socio- profesionale, dar de aceste servicii nu beneficiază şi tinerii din asistenţa maternală;

–      tinerii din mediul rural au o mare nevoie de servicii suport fiind foarte dornici să se implice în activităţi, spre deosebire de tinerii din sistemul de protecţia copilului (servicii de tip rezidenţial) care beneficiază de mult mai multe oportunităţi şi nu au prea multă disponibilitate de implicare;

–      majoritatea tinerilor studiază în domenii pe care le-au ales contextual şi din acest motiv consilierea şi orientarea vocaţională timpurie ar creşte nivelul de motivaţie şi implicare a tinerilor în finalizarea şcolii şi angajarea în domeniul studiat;

–      tinerii au nevoie de experienţe profesionale practice care să-i apropie de domeniul de studiu propus de şcoală, care este, din păcate, de cele mai multe ori doar teoretic.

Metodologiile vor trata, cel putin, urmatoarele teme: alegerea unei profesii, obtinerea unui loc de munca si a unui venit, abilitati de viata, abilitati sociale si stabilitate emotionala.

Experienţa necesară:

 1. de lucru de minim 3 ani în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului;
 2. în realizarea de rapoarte de cercetare socială şi diseminarea lor publică pe bază de grant sau contract realizat în ultimii 5 ani;
 3. constituie avantaj experiența profesională de cercetare socială și/sau lucru în domeniul protecției copilului
 4. disponibilitatea de a călători în vederea realizarii activitatilor mentionate la punctul 4.1.
 5. Documente necesare

 1. Activităti

In vederea elaborarii metodologiilor de lucru , expertul contractat va indeplini urmatoarele activitati:

 1. Culegerea informatiilor de la membrii echipelor locale din proiect (Bucuresti, Bacau si Sibiu), precum si de la tinerii implicati in proiect (cel putin 5 tineri din fiecare zona si din fiecare grup). Daca in timpul discutiilor sunt mentionate si alte persoane relevante, consultantul va intervieva si aceste persoane. Culegerea datelor se poate face prin intermediul chestionarelor, interviurilor sau focus grurpurilor. (30 zile in luna iulie 2016);
 2. Elaborarea primului draft al celor doua metodologii pornind de la informatiile culese si avand in vedere alte studii/cercetari/documente relevante. FONPC si SOS Romania vor fi consultate in redactarea draftului. Durata:  14 zile  in luna august 2016.;
 3. Organizarea a cel putin 2 intalniri de lucru cu institutiile/organizatiile/autoritatile cu responsabilitati in domeniu. In cadrul intalnirilor se vor discuta cele doua metodologii si se vor obtine sugestii de imbunatatire. Durata : 30 zile in luna septembrie 2016);
 4. Prezentarea si diseminarea metodologiilor de lucru in cadrul conferintei finale a proiectului. Totodata, vor fi facute demersurile necesare pentru acceptarea metodologiilor de catre ANPDCA si promovarea lor cu sprijinul acesteia in luna octombrie 2016.
 
 1. Modalităţi de plată

Plata serviciilor expertului se va face distinct pentru fiecare din cele patru tipuri de activităti detaliate la capitolul 4, la finalizarea acestora, conform contractului încheiat şi pe baza facturilor întocmite de către furnizor, care vor fi însoţite de procesul verbal de recepţionare a serviciilor şi a anexelor aferente.

FONPC va putea solicita furnizorului orice alte documente ce pot fi solicitate de Operatorul de Program, respectiv Fondul Roman de Dezvoltare Sociala (FRDS).

Plata se va face de Achizitor  pe bază de ordin de plată după îndeplinirea tuturor condiţiilor de mai sus. Plata se va face în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii şi a întregii documentaţii justificative solicitate.

Ofertantul selectat se va supune aceloraşi reguli de verificare şi audit ca şi Achizitorul.

Departajarea experților se va face pe baza unui sistem de puncte. Acest sistem de puncte va cuprinde punctajul tehnic (punctajul acordat candidatului în funcție de gradul de îndeplinire al criteriilor minime stabilite) și punctajul financiar (oferta financiară). În cadrul punctajului total acordat fiecărui candidat, punctajul tehnic va avea o pondere la 60% iar punctajul financiar, o pondere de 40%.

Punctajul tehnic va reprezenta suma ponderilor acordate fiecărui criteriu minim după cum urmează:

10% – studii în domeniul științelor sociale,

10% – experiență în realizarea de rapoarte de cercetare socială şi diseminarea lor publică pe bază de grant sau contract realizat în ultimii 5 ani ;

20% – constituie avantaj experiența profesională de cercetare socială și/sau lucru în domeniul protecției copilului

20% – calitatea şi relevanţa ofertei tehnice

40% – pretul ofertei

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC)

Str. Matei Basarab Nr. 41, sector 3 Bucureşti, cod poştal 030671

Tel/Fax. 021 326 84 58, 0753 012 866, 0753 012 896.

Orice ofertă depusă după data şi ora limită anunţată sau care nu respectă condiţiile de transmitere menţionate pentru depunerea ofertelor, nu va fi evaluată.

Termenul limită de solicitare si transmitere a clarificărilor este 3 iulie 2016, ora 14:00.

 1. Condiții speciale

Dreptul de proprietate/ folosire a rezultatelor

Dreptul de proprietate asupra rezultatelor/livrabilelor obținute, inclusiv dreptul de proprietate intelectuală asupra acestora aparțin Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) în calitate de achizitor.

Clauze privind neîndeplinirea sarcinilor

În cazul neîndeplinirii sarcinilor care revin expertului conform prezentului document de Termeni de referință, precumși a nerespectării oricăror angajamente asumate prin contractul încheiat cu acesta, FONPC are dreptul să rezilieze contractul și să pretindă daune interese.

 1. Profilul expertului

Pregătirea profesională: studii superioare de lungă durată în ştiinţe sociale (sociologie și asistență

socială, psihologie, științe politice,etc.)

Statut: persoană juridică (PFA, S.C, S.R.L, etc.)

Lipsa codului CAEN 7220 Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste, aferent desfasurarii activitatii care face obiectul contractului din domeniile de activitate declarate la Oficiul Registrului Comertului descalifica ofertantul.

 • Scrisoare de înaintare folosind folosind Formularul 1 anexat;
 • Informaţii generale despre ofertant folosind Formularul 2 anexat ;
 • Oferta tehnică completată, ştampilată şi semnată folosind Formularul 3 anexat;
 • Oferta financiară completată, ştampilată şi semnatăfolosind Formularul 4 anexat;
 • Declaratie privind eligibilitatea folosind formularul 5 anexat;
 • Declaraţie privind conflictul de interese folosing formular 6 anexat;
 • Documente ce atestă experienţa anterioară relevantă a aplicantului/persoanei juridice.
 1. Criterii de evaluare și selecţiea dosarelor de aplicare:
 2. Nivelul de expertiză a aplicantului;
 3. Experienţa anterioară relevantă ;
 4. Oferta financiară reflectă în mod adecvat oferta tehnică.
 5. Preţul cel mai scăzut.

Selecția aplicantului va fi efectuată în baza criteriilor de evaluare mai sus menționate

10.Conditii financiare

Oferta se va întocmi în limba română, conform formularelor anexate,  va fi exprimată în lei  fără TVA şi va fi valabilă cel puţin 30 de zile de la data depunerii.  Cursul valutar la care se va calcula echivalentul în Euro al ofertei este cursul INFOREURO din luna în care se întocmeşte oferta,

disponibil la adresa http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

În cazul în care oferta va fi declarată câştigătoare, aceasta va deveni anexă la contractul de achiziţie ce va fi încheiat în perioada de valabilitate a ofertei.

 1. Metoda de selecție a Furnizorului

Achiziţie  DIRECTA, conform Ordinului 1120/2013 si procedurii pentru achiziţii pentru proiectele finanţate de Fondul Român de Dezvolatre Socială.

 1. Data limită

Cei interesați sunt rugați să transmită până la data limită de 3 iulie 2016, ora 14:00 oferta completă conţinând toate documentele enumerate la punctul 7, semnată şi ştampilată.

 Acestea pot fi transmise în format electronic (de tipul .pdf), scanate color, pe adresa daniela.gheorghe@fonpc.roşi dan.pana@fonpc.rosau trimise în original la sediul FONPC având următoarea adresă: 

Te-ar putea interesa și...

Distribuie