logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Anunț Recrutare - 2 Experți coaching organizațional în vederea realizării de coaching organizaţional

Anunț

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copii recrutează 2 Experti coaching organizațional în vederea realizării de coaching organizaţional precum şi mentoring organizaţional pentru 25 de persoane membri şi parteneri FONPC, în cadrul Activităţii 14 – Organiyarea a 2 sesiuni de coaching prin transfer de experienţă din partea membrilor FONPC – dezvoltare organizaţională  asumată prin  proiectul “Forma schimbării” Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare derulat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

 

Fiecare dinte cei 2 experţi coaching organizaţoinal vor organiza câte o sesiuni coaching  de 4 ore precum si 20 de ore de mentoring organzaţional în vderea atingerii tuturor obiectivelor stabilite în proiect precum şi a termenilor de referinţă de mai jos.

 

Candidații vor transmite FONPC o propunere de colaborare precum și CV -ul până cel târziu la data de 05 mai 2022 orele 16,00, o condiție definitorie este aceea de a avea expertiză profesională în domeniul pe care urmează să-l coordoneze.

 

Persoanele selectate vor fi contractate prin contracte de tip drepturi de autor pe o perioada de 2 luni.

 

 

TERMENI DE REFERINȚĂ

pentru organizarea celor 2 sesiuni de coaching organizațional prin transfer de experienta din partea membrilor FONPC precum și organizarea activității de mentorig organizațional în vederea elaborării de proceduri eficiente de management

 

Ținând cont de obiectivele Activitații 14 Organizarea a 2 sesiuni de coaching prin transfer de experiență membrilor FONPC – dezvoltare organizatională ce urmăresc, pe de o parte, organizarea a 2 sesiuni de coaching organizațional pentru 25 membri și parteneri ai federației, iar pe de altă parte, mentorig organizațional în vederea elaborării de proceduri clare de management avem în vedere următorii termeni de referință :

 1. În cadrul celor două sesiuni de coaching organizațional avem în vedere să fie abordate și aprofundate urmăroarele teme :

 

– Modalități practice de dezvoltare a echipei;

– Întărirea capacității de leadership a echipei.

 

La finalul celor 2 sesiuni va fi elaborat un raport în care sunt descrise temele, procesul de lucru și rezultatele

 

2.Cât privește componenta de mentoring organizațional avem în vedere organizarea a 5 ateliere de lucru care să conducă la elaborarea unor proceduri eficiente de management organizațional și care includ următoarele domenii :

 • Reguli clare de management Financiar – contabil
 • Managementul informației și al documentelor;
 • Managementul resurselor umane;
 • Evaluarea și monitorizarea organizațională;
 • Metode de strângere de fonduri.

 

Pentru fiecare din domeniile enunțate anterior vor fi analizate o serie de aspecte după cum urmează :

 

 1. Reguli clare de management Financiar -contabil

În procesul de elaborare al procedurilor pentru acest domeniu vor fi avute în vedere cel puțin următoarele aspecte :

 

– planificări financiare anuale solide și actualizate periodic;

– corelația între bugetul organizației și obiectivele stabilite ale acesteia;

– dimensionarea bugetelor în raport cu activităție/proiectele derulate de organizație;

– monitorizarea și evaluarea sistematică a performanțelor legate de buget;

– reguli privind autorizarea și controlul cheltuielilor, înregistrarea și raportarea informațiilor financiare;

– transparență în utilizarea fondurilor organizației;

– proceduri de achiziții;

– acțiuni de audit anual intern și extern.

 

 1. Managementul informației și al documentelor;

În procesul de elaborare al procedurilor pentru acest domeniu vor fi avute în vedere cel puțin următoarele aspecte :

 

– reguli referitoare la circuitul documentelor;

– reguli clare privind păstrarea, arhivarea și accesul facil la documete;

– acces la resurse informaționale și utilizarea corespunzătoare a acestora;

– structurarea informației în baze de date diversificate și actualizate periodic, structurate pe necesitățile beneficiarilor și serviciile furnizate acestor, pe colaboratori și potențiali finanțatori;

– sistem informațional de management care sprijină comunicarea internă și procesul de planificare și luare a deciziilor;

– crearea unui departament sau desemnarea unei persoane responsabilă de relațiile publice și marketingul organizației;

– dezvoltare și diseminare de materiale de promovare care să reflecte misiunea organizației, precum și activitățile pe care le implementează astfel încât să conducă la creșterea vizibilității și prestigiuluiorganizației.

– prezența sistematică la diverse evenimente specifice domeniului de activitate al organizației;

– folosirea mass media în mod sistematic și eficient pentru promovarea programelor și serviciilor organizației.

 

 1. Managementul resurselor umane

În procesul de elaborare al procedurilor pentru acest domeniu vor fi avute în vedere cel puțin următoarele aspecte :

 

          – existența departamentelor specializate în roaport cu obiectivele organizației (organigrama);

          – proces de recrutare a personalului (atât pentru personalul de execuți cât și pentru cel de coordonare)

          – persoanele cu funcții de execuție/care coordonează departamentele sunt instruite și evaluate periodic în raport cu îndeplinirea obiectivelor organizației.

          – gestionarea dosarelor de personal;

          – motivarea și fidelizarea personalului

 

 1. Evaluarea și monitorizarea organizațională

În procesul de elaborare al procedurilor pentru acest domeniu vor fi avute în vedere cel puțin următoarele aspecte :

 

planificare stategică de dezvoltare pe termen mediu/lung concret, realist și coerent prin implicarea activă a membrilor/personalului de la toate nivelurile în concordanță cu misiunea organizației;

– evaluarea și monitorizarea periodică a strategiei, diseminarea, adaptarea permanentă la circumstanțe și acceptarea acesteia de către membrii organizației;

– ghidarea activităților organizației și a deciziilor conducerii în concordanță cu planul strategic

 

 1. Metode de strângere de fonduri

În procesul de elaborare al procedurilor pentru acest domeniu vor fi avute în vedere cel puțin următoarele aspecte :

 

– elaborare strategie eficientă de strângere de fonduri;

– desemnare pesoană/departament responsabil cu strângerea de fonduri;

– dezvoltare de propuneri de proiecte în vederea finanțării acesteia;

– modalități de accesare și utilizarea unor resurse financiare;

 

 

In cadrul fiecarui atelier facilitatorul va elabora un raport sintetic care va conține subiectele abordate precum și rezultatele obținute.

Proiectul “FORMA SCHIMBĂRII – Tinerii și FONPC – dialog pentru schimbare” este derulat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea capacitații FONPC si a organizațiilor membre de a implica activ si de a încuraja participarea tinerilor la elaborarea si monitorizarea politicilor publice care privesc copiii, la dialogul cu autoritățile publice si influențarea deciziilor ce vizează drepturile copilului, ale persoanelor vulnerabile sau cu risc de marginalizare/excluziune, cu scopul de a responsabiliza autoritățile, instituțiile si factorii de decizie si de a contribui la o cultura democratica la nivel local/național.

 

 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.