logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Dezvoltare strategică

SCOPUL PROIECTULUI

Proiectul a vizat creşterea performanţelor organizaţionale atât pentru FONPC cât şi pentru ONG-urile membre:
–imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa
– analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI

⦁ Dezvoltarea capacităţii interne a FONPC de a oferi servicii de suport şi sprijin membrilor prin dezvoltarea unui instrument de autoevaluare organizaţională şi revizuirea strategiei şi planului de acţiune.
⦁ Creşterea performanţei organizaţionale pentru cel putin 30 de ONG-uri membre FONPC prin evaluare organizaţională, consiliere pentru elaborarea unui plan strategic pentru dezvoltarea organizaţiei şi furnizarea de programe de instruire concentrate pe nevoile identificate.
Creşterea gradului de implicare a FONPC în elaborarea şi modificarea politicilor publice din domeniul social prin iniţierea unor campanii de advocacy la nivel naţional şi local cu implicarea membrilor FONPC.

 

REZULTATELE AȘTEPTATE ALE PROIECTULUI

⦁ Dezvoltarea unor strategii pe termen mediu şi lung;
⦁ Dezvoltarea unor sisteme eficiente de comunicare în interiorul organizaţiei si între organizaţii şi federaţie;
⦁ Imbunătăţirea managementului serviciilor existente, a planificării financiare şi a resurselor umane in fiecare organizatie
⦁ Dezvoltarea capacitatii de a accesa noi surse de finanţare;
⦁ Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţile locale, pentru implementarea de proiecte.
⦁ Dezvoltarea unui sistem de evaluare a serviciilor sociale;
⦁ Dezvoltarea unor noi servicii in acord cu nevoile copiilor si cu strategiile organizatiei.

ACTIVITATILE PROIECTULUI

⦁ Analiza şi diagnostic instituţional pentru FONPC.
Impreuna cu Fundaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Locală va fi dezvoltat un instrument de autoevaluare organizaţională a Federatiei si va fi condusa o analiza a stadiului de dezvoltare a tuturor aspectelor, pornind de la valorile fundamentale care definesc FONPC  – viziunea, misiunea, scopurile. La realizarea analizei vor participa structurile de conducere, executivul Federatiei, organizatiile membre precum si parteneri, finantatori, colaboratori.
⦁ Revizuirea planului strategic al FONPC. In urma analizei, strategia si planurile de acţiune ale Federaţiei vor fi actualizate  cu şi pentru membrii FONPC, pentru a răspunde nevoilor acestora dar şi pentru a se asigura participarea lor activa în acţiunile planificate
⦁ Formarea unei reţele de persoane resursă în diagnoza organizaţională a sectorului neguvernamental (ca facilitatori evaluare organizaţională) – zece profesionisti vor fi selectati in baza unui set de criterii transparente si obiective pentru a deveni expertii Federatiei in evaluare si dezvoltare organizationala. Acestia vor beneficia de un program de formare teoretică şi practică în baza unei programe de formare şi a unui manual/ ghid de formare ce va fi elaborat in cadrul proiectului. Si ulterior vor facilita dezvoltarea organizationala pentru cel putin 30 dintre membrii FONPC, pe parcursul proiectului. Este important de subliniat faptul că cei 10 profesionişti formaţi vor încheia un contract cu Federaţia în vederea utilizării expertizei dobândite în cadrul FONPC timp de un an de zile de la momentul definitivării procesului de formare, ceea ce va oferi Federaţiei posibilitatea de a extinde procesul de evaluare şi pentru alte organizaţii membre, deci de a-şi crea o divizie de sprijinire a ONG-urilor în vederea creşterii performanţei organizaţionale şi mai ales pentru realizarea unor strategii organizaţionale performante bazate pe nevoi şi resurse.
⦁ Analiza şi diagnostic instituţional pentru cel putin 30 de organizaţii membre ale FONPC si suport pentru elaborarea planurilor de acţiune multianuale pentru dezvoltarea organizaţiei. Facilitatorii vor asista ONG-urile selectate în conceperea şi elaborarea de proiecte de dezvoltare organizaţională  Vor fi analizate domeniile principale de dezvoltare organizaţională şi vor fi identificate în mod individual priorităţile de dezvoltare pentru fiecare organizație evaluată. Activitatea presupune organizarea unei vizite la sediul fiecarei asociaţii pe parcursul a 2 zile de lucru, a unei echipe de doi facilitatori împreună cu 1 membru al echipei FONPC. Echipele de facilitatori vor asista organizatiile in analiza organizationala si in planificarea dezvoltarii in functie de rezultatele analizei.
⦁ Planificarea strategiei de advocacy si crearea unui cadru de referinţă pentru implementarea cu succes a acţiunilor de advocacy atât la nivel naţional, cât şi la nivel local angrenând reprezentanţii sectorului neguvernamental în acţiuni concrete. Instrumentele de analiză a problemelor existente în domeniul ONG şi domeniul social vor fi elaborate in colaborare cu organizatiile membre pentru inventarierea problemelor cu care se confruntă sectorul neguvernamental la nivel local.
⦁ Prin acest exerciţiu, membrii FONPC îşi vor activa pentru prima dată rolul de watchdog şi se vor implica direct în acţiuni de advocacy, acţiuni comune în cadrul reţelei FONPC.

 

SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI

Proiectul Dezvoltare strategică pentru apărarea drepturilor copilului este implementat de de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale Pentru Copil în parteneriat cu Fundaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Locală, in perioada 15 martie 2014 -15 iulie 2015 si are ca scop creşterea performanţelor organizaţionale atat pentru FONPC cat si pentru ONG-urile membre ale FONPC.
Dezvoltarea Organizațională a ONG-urilor active in domeniul protectiei drepturilor copilului este una din priorităţile cele mai importante şi mai provocatoare ale proiectului. Pe parcursul celor 16 luni in care va fi implementat, proiectul  va oferi suport pentru dezvoltarea organizaţională atat a Federatiei cat si cel putin 30 de organizaţii neguvernamentale membre FONPC cu scopul de a reprezenta într-un mod mai eficient beneficiarii săi  şi interesele lor, de a îmbunătăţi gestionarea internă, sistemele de management aplicate şi viabilitatea financiară a ONG-urilor.
Proiectul pleacă de la nevoia identificată de către echipa FONPC, Consiliul Director, membrii FONPC şi stakeholderi externi de a avea, pe de o parte, o imagine reală şi structurată a capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a răspunde intereselor şi solicitărilor membrilor săi în acord cu misiunea şi viziunea sa, şi, pe de altă parte, o analiză transparentă a potenţialului ONG-urilor membre de a interveni în monitorizarea, evaluarea şi ameliorarea politicilor publice şi de a furniza servicii de calitate.

 

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului.

 Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Perioada de desfășurare
15 Martie 2014 – 15 Iulie 2015
Bugetul proiectului
184.531 Euro (din care 147.108,11 Euro finanţare nerambursabilă, restul sumei fiind acoperită prin contribuţia FONPC şi a partenerului FPDL)