logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Politica FONPC privind garantia sigurantei si protecția împotriva hărțuirii, exploatării și abuzului sexual și a abuzului asupra unei persoane, special asupra copiilor (PHSEA & CA)

1 | Introducere

FONPC este principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării şi redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv experienţa şi expertiza membrilor săi.

2| Legislația care sta la baza politicii interne de garantare a siguranței

 

Această politică se bazează pe legislația internațională și națională.

Principalul cadrul legal este Convenția Națiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului (1989), Protocoalele la Convenția cu privire la drepturile copilului privind vânzarea copiilor, prostituția copiilor și pornografia infantilă (2000) și Protocolul opțional la Convenția cu privire la drepturile Copilului privind implicarea copiilor în conflictele armate (2000). Această politică este, de asemenea, în conformitate cu Standarde minime pentru protecția copilului în acțiunea umanitară (2014). Această politică ia în considerare și experiența FONPC în stabilirea unor mecanisme și condiții funcționale pentru protecția copilului.

Politica internă de protecție a adulților adoptată de FONPC are în vedere măsurile preventive și de protecție conform Directivei Consiliului European din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

 

3| Statementul FONPC al politicii interne privind garanția siguranței si PSHEA-CA

Noi credem că fiecare copil are dreptul de a trăi o viață în siguranță, în pace, la dezvoltare și la participare în propria comunitate, familie, școală unde să își poată exersa liber drepturile sale conform Convenției ONU a Drepturilor Copilului.

FONPC declară Zero toleranță față de orice formă de violență asupra copiilor dar și asupra persoanelor cu care lucrează și colaborează!

Considerăm că orice organizație care lucrează cu copiii și pentru copii trebuie să aibă o declarație de politică de protecție a copilului, care stabilește angajamentul acesteia de a proteja copiii de vătămări, în orice formă ar fi acestea.

Garantarea sigurantei unei persoane presupune ca angajatorul are datoria de a proteja siguranța angajaților săi în fiecare aspect legat de activitatea profesională. Aceasta înseamnă că sunt evaluate toate riscurile la care s-ar putea expune angajații și ca sunt luate măsuri preventive și de protecție. Astfel garantarea sigurantei personalului, voluntarilor, colaboratorilor FONPC este o responsabilitate pe care organizația si-o asuma în toate acțiunile și activitățile sale, evaluează riscurile la care s-ar putea expune aceștia, ia măsuri preventive și de protecție conform Directivei Consiliului European din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.

Garantarea siguranţei copiilor (Child Safeguarding) constă într-un cadru de măsuri şi condiţii prin care limităm riscul la care copiii pot fi expuşi în timpul acțiunilor, în colaborarea cu organizaţii şi în activităţile care implică personalul adult din organizaţii. Garantarea siguranţei copiilor este responsabilitatea tuturor şi trebuie luată în considerare în cadrul tuturor interacţiunilor cu minori, la nivel de proiect sau activitate implementată de FONPC. Garantarea siguranţei copiilor se referă la o serie de principii și măsuri active care se vor lua pentru a limita riscurile colaterale directe sau indirecte care ar putea afecta copiii în interacţiunea cu personalul FONPC, în acțiunile/ activităţile organizate de FONPC sau de organizaţiile/ instituțiile şi personalul cu care federația colaborează.  

Abuzul sexual și exploatarea sexuală

FONPC consideră că niciun copil nu ar trebuie să fie supus exploatării sexuale și abuzului sexual, acestea provocând vătămări fizice, emoționale sau mentale. Astfel că orice activitate în acest sens trebuie să înceteze imediat, trebuie raportată către conducerea FONPC, Consiliul Director al FONPC, autoritățile statului și trebuie luate măsuri imediate. 

Violența și abuzul sexual în mediul digital

Trebuie să ne asigurăm că media digitală nu perpetuează genul negativ, violența, sexualizarea fetelor sau a femeilor și așteptări nerealiste ale imaginii femeilor. Impactul extrem de nociv al pornografiei, în special pornografie violentă și ușurința cu care copiii îl pot accesa de pe diferite device-uri trebuie recunoscut ca fiind o problemă.

FONPC consideră că utilizarea internetului pentru a facilita abuzul sezual și exploatarea copiilor sunt acte de violență comise împotriva copiilor. Abuzul sexual asupra copiilor și exploatarea nu este mai puţin o infracţiune dacă are loc în mediul online. Creatorii de conținut, site-urile trebuie să se asigure că minorii/copiii sunt protejați de accesul la materiale nocive pe internet.

Violența asupra copiilor aflați în situații de criză/ război

FONPC consideră că statul și societatea civilă trebuie să își asume responsabilități și față de copiii aflați în situație de criză ( război, etc), fără discriminare. Copiii care solicită azil sau statut de refugiat, au dreptul egal la protecție împotriva violenței, abuz, exploatare și neglijență în temeiul respectării Convenției ONU privind Drepturile Copilului dar și a Convenției privind refugiații din 1951. Copiii sunt titulari de drepturi individuale, având dreptul la toată asistența și protecția acordată refugiatului, inclusiv la protecție împotriva violenței de orice fel.

4| Cui se aplica?

Politica internă a federației se va aplica tuturor angajaților și persoanelor cu care FONPC au încheiat contracte de muncă, contracte de cesiune privind drepturile de autor, membrilor Consiliului Director, voluntarilor, organizațiilor membre precum și organizațiilor partenere cu care colaborează.

 

Prin parteneri se înțelege: toate organizațiile partenere – instituții, ONG-uri, corporații, donatori/ finantatori cu care FONPC lucrează în vederea desfășurării activităților sale, alte organizații internaționale precum și reprezentanți media.

 

5| Definiții  

Copil: Se numește copil orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, conform legii.

Garantarea siguranței (safeguarding-ul) copilului: Responsabilitatea organizațiilor de a se asigura că nu fac rău copiilor. Acest lucru înseamnă să facă tot ce le stă în putință pentru a preveni exploatarea și abuzul și, în cazul în care are loc un abuz, să reacționeze în mod corespunzător. Toate acțiunile privind garantarea siguranței copilului trebuie să fie întreprinse în interesul superior al copilului.

Violența împotriva copiilor ia mai multe forme. Poate fi fizic, emoțional sau sexual. Se întâmplă în orice cadru – în casa unui copil, în comunitate, la școală și online. În unele părți ale lumii, disciplina violentă este acceptată social și comună. Și pentru mulți copii violența vine din partea oamenilor în care au încredere – părinții sau îngrijitorii lor, profesorii, colegii sau vecinii.

Violența de gen este tipul de violență îndreptată împotriva unei persoane pe motive ce au de-a face cu genul sau sexul acesteia. Violența de gen include: violența domestic, violul, abuzul sexual şi hărțuirea sexuală, intimidarea la școală şi locul de muncă, traficul de ființe umane şi prostituția forțată.

 

Prin abuz asupra copilului se înţelege orice acţiune voluntară a unei persoane care se află într-o relaţie de răspundere, încredere sau de autoritate faţă de acesta, prin care sunt periclitate viaţa, dezvoltarea fizică, mentală, spirituală, morală sau socială, integritatea corporală, sănătatea fizică sau psihică a copilului, şi se clasifică drept abuz fizic, emoţional, psihologic, sexual şi economic (Legea nr 272/2004, Secțiunea a 3-a, art. 94).

Abuzul sexual este definit ca fiind forțarea sau amenințarea cu contactul fizic de natură sexuală, fie prin forță, fie în condiții de inegalitate sau de constrângere a unei persoane de către altă persoană de a întreține relații sexuale nedorite. Acest lucru include profitul monetar, social sau politic de pe urma exploatării sexuale a unei alte persoane. Atunci când este îndreptat către un copil se numește abuz sexual asupra copiilor .

Hărțuire sexuală: O serie de comportamente și practici inacceptabile și nedorite de natură sexuală care pot include, dar nu se limitează la: sugestii sau solicitări de natură sexuală, solicitări de favoruri sexuale și comportamente sau gesturi sexuale, verbale sau fizice, care sunt sau ar putea fi percepute în mod legitim ca ofensatoare sau umilitoare.

Abuz fizic: Când cineva rănește sau face rău în mod intenționat unei persoane. Acesta include și simularea simptomelor unei boli sau cauzarea îmbolnăvirii persoanei în cauză.

Abuz emoțional: Acesta include maltratarea emoțională constantă, cu impact asupra dezvoltării emoționale a copilului/adultului. Acțiunile abuzive din punct de vedere emoțional includ restricționarea mișcării, denigrarea, umilirea, bullyingul (inclusiv bullyingul cibernetic) și amenințarea, intimidarea, discriminarea, ridiculizarea sau alte forme non-fizice de tratament ostil sau de respingere

 

Discriminare: Orice tratament inechitabil sau distincție arbitrară bazată pe rasă, sex, religie, naționalitate, origine etnică, orientare sexuală, dizabilitate, vârstă, limbă, origine socială sau alt statut, cum ar fi identitatea de gen. Discriminarea poate fi un eveniment izolat care afectează o persoană sau un grup de persoane cu o situație similară.

Bullying (violență psihologică): Comportamentul vulgar, abuziv sau amenințător sau abuzul de putere cu scopul de a face o persoană să se simtă umilită sau stânjenită

6 | Prevenția

Protecția și apărarea drepturilor copiilor este atât o responsabilitate organizațională, cât și personală a fiecăruia dintre angajații/voluntarii/ colaboratorii federației.

FONPC consideră că cea mai bună modalitate de a minimiza riscurile asociate violenței asupra copiilor este prevenirea activă. Atunci când FONPC implementează proiecte, coordonează programe, efectuează vizite în proiectele pe care le implementează, atunci când încheie colaborări cu alte organizații sau instituții preocuparea primordială a sa este bunăstarea fiecărui copil. 

Pentru a se asigura că drepturile copiilor sunt respectate în orice moment, FONPC va lua următoarele măsuri și acțiuni:

6.1 Reducerea riscurilor

 • Politica integrează feedback-ul membrilor Consiliului Director al FONPC
 • FONPC ia lua în considerare politica și principiile sale în pregătirea tuturor programelor, proiectelor și activităților sale care implică copii
 • Recrutarea angajaților – membrii personalului FONPC sunt angajați în urma unei selecții, cu cerințe clare cu privire la calificarea, experiența profesională, competențe și profil personal, în funcție de descrierea postului; procesul de selecție a angajaților implică întrebări despre inteligența emoțională a candidatului, atitudinea față de comunități și reacția la nedreptate; în procesul de selecție, managerul responsabil de rolul selectat îl verifică în caz de nevoie prin solicitarea de recomandări orale sau scrise de la persoanele care au lucrat direct cu acesta
 • Ofițerul de safeguarding sau superiorul direct al fiecărui angajat monitorizează evoluția, ia măsuri și alertează persoanele responsabile în cazul situațiilor cu privire la încălcarea drepturilor copilului
 • Recrutarea voluntarilor – sunt acceptați în urma unei selecții, cu cerințe clare cu privire la motivația, experiența și descrierea activității. Coordonatorul de proiect este responsabil de informarea acestora în legătură cu Politica privind Garanția Siguranței și PSHEA-Ca și de semnarea tuturor documentelor necesare. La contractul de voluntariat se va anexa și Politica de Safeguarding cu obligațiile și responsabilitățile voluntarilor.
 • Partenerii corporativi, alte ONG-uri partenere, persoanele fizice, donatorii și susținătorii nu lucrează de regulă în mod direct cu copiii pe timpul colaborării cu FONPC, cu excepția cazului în care acest lucru este stabilit în cadrul obiectelor lor. În cazul în care stakeholderii menționați mai sus vor avea contact cu copiii pe timpul colaborării lor (exemplu vizite într-o școală/clasă, participarea la evenimente la care iau parte și minori etc.) federația se asigură că toți sunt familiarizați cu această politică.

6.2 | Instruire pentru protecția copilului

Toți angajații, voluntarii și partenerii vor fi informați cu privire la politica federației de protecție a copilului. Aceștia vor primi un link sau un email către versiunea online a politicii sau un email cu documentul atașat și vor trebui să trimită un email de confirmare că au primit, citit și înțeles această politică.

Responsabilul de garantarea siguranței va crea o bază de resurse pentru a ajuta la identificarea unui abuz existent sau a unuia posibil care va include detalii despre legislație, ghiduri de pregătire în domeniu și contactele instituțiilor competente și va comunica noile informații în mod regulat sau oricând este necesar.

După aprobarea politicii de protecție, responsabilul va organiza o sesiunea de instruire cu angajații actuali și le va furniza toate documentele necesare de suport.

Noii angajați/ voluntari/ colaboratori vor fi familiarizați cu politica de protecție a copilului la începerea activității în cadrul federației în prima lună de lucru.

Toți angajații vor fi informați anual cu privire la orice revizuire sau actualizare a politicii. În cazul unor temeri, superiorii vor informa responsabilul de safeguarding și vor efectua investigații suplimentare.

6.3 | Codul de conduită

Angajații, voluntarii și participanții la acțiunile FONPC sunt uniți de misiunea de a asigura bunăstare fiecărui copil din România din perspectiva drepturilor copilului.

Prin actuala politică FONPC se angajează cu responsabilitate și perseverență să ia măsuri preventive împotriva tuturor formelor de violență îndreptate asupra copiilor, acesta fiind un obiectiv asumat de federație în toate proiectele și activitățile pe care aceasta le derulează.

Angajații/colaboratorii/voluntarii FONPC vor urmări întotdeauna un set de principii și reguli (un cod de conduită) de bază în activitatea lor:

 • Vor pune interesul superior al copiilor mai presus de toate celelalte considerente
 • Vor lucra respectând drepturile copiilor și/sau adulților la risc.
 • Vor respecta legislația din România și Convenția ONU privind Drepturile Copilului
 • Vor trata copiii cu respect, fără discriminare, fără hărțuire indiferent de rasă, culoare, sex, dizabilități, limbă, religie sau alte origini etnice sau sociale
 • Vor proteja toți copiii împotriva oricărui prejudiciu, indiferent de sexul, cultura, etnia, vârsta, religia, orientarea sexuală sau capacitățile lor
 • Vor respecta diferențele culturale și religioase atunci când vor interacționa cu copiii sau cu adulții la risc, respectiv cu familiile acestora, și le voi trata cu sensibilitate
 • Se vor comporta și vor folosi un limbaj adecvat în prezența copiilor și vor interacționa cu copiii numai pe toată durata implementării proiectelor/ programelor
 • Vor păstra în permanență limitele corespunzătoare ori de câte ori vin în contact direct sau indirect cu copii sau adulți la risc, inclusiv în mediul online și digital; Nu vor iniția contactul fizic cu un copil sau adult la risc (inclusiv, dar nu numai: îmbrățișatul, luatul în brațe, apucatul de braț, etc)
 • Se va solicita permisiunea înainte de a interacționa cu un copil sau un grup de copii de la adultul care supraveghează locația respectivă (cum ar fi un profesor, îngrijitor etc) sau de la părinții/ tutorii participanților.
 • Vor oferi explicații cuprinzătoare cu privire la natura interacțiunilor cu copiii autorităților relevante, părinților sau tutorilor, astfel încât aceștia să fie pe deplin conștienți de natura proiectului/ programului în care sunt implicați copiii
 • Se vor asigura că minorii/copiii vor fi întotdeauna într-un mediu sigur și protector pe durata proiectelor/programelor aflate în desfășurare
 • Vor pune interesele și bunăstarea copiilor cu care vin în contact înaintea oricăror altele considerații – cum ar fi nevoile media/de comunicare. În cazul în care vor fi făcute fotografii sau se vor face filmări, angajații /colaboratorii /voluntarii FONPC vor căuta să primească permisiunea de la părinți/ tutori după explicarea scopului acțiunii. Orice descriere a acestor copii, în cuvintele sau imaginile, trebuie să protejeze identitatea, să păstreze demnitatea. Nu vor face publice fotografii, materiale video sau relatări cu și despre copii care ar putea să îi expună pe aceștia pericolului sau care îi prezintă într-o postură vulnerabilă, umilitoare sau degradantă. Toate fotografiile realizate vor ilustra reprezentări oneste ale contextului și faptelor, iar copiii vor fi fotografiați într-un mod demn. Mai mult, aceștia vor proteja toate fotografiile și materialele care pot include informații de identitate a copiilor (în unele cazuri chiar prin blurarea feței copilului sau a persoanei vulnerabile)
 • Este obligatorie stabilirea consimțământului informat din partea copilului și/sau informat acordul îngrijitorului înainte de a efectua orice interviu, ședință foto, filmare sau altele activitate de colectare a conținutului.
 • Se vor asigura că toate datele referitoare la copii sau adulți la risc pe care le obțin în rolul pe care îl au în federație sunt gestionate în condiții de maximă siguranță și confidențialitate, inclusiv în ce privește colectarea, păstrarea și diseminarea lor, după caz. Toate datele cu caracter personal și categoriile de date sensibile/speciale vor fi stocate conform prevederilor legislației privind protecția datelor.
 • Nu vor face niciodată schimb de informații personale de contact cu copiii și familiile acestora, cu excepția cazului în care circumstanțe excepționale impun acest lucru (de exemplu, atunci când apar suspiciuni de abuz și trebuie luate măsuri)
 • Nu vor fi de acord ca un copil sau adult la risc să participe la activități abuzive (inclusiv, dar nu numai, de tip: intimidare, neglijare, neacordarea de medicamente, alimente sau adăpost, nesocotirea nevoilor medicale, fizice sau emoționale).
 • Nu vor abuza emoțional sau psihologic de un copil sau adult la risc acționând sau comportându-se într-un mod care îl pune într-o situație jenantă sau degradantă (inclusiv, dar nu numai: amenințându-l că-i va face rău, umilindu-l, blamându-l, controlându-l, izolându-l, sau intimidându-l etc).
 • Nu vor oferi copiilor cadouri sau bani lichizi. Dacă dintr-un anumit motiv este indicat să se ofere cadouri sau bani, atunci acestea ar trebui întotdeauna date unui adult responsabil de proiectul din care face parte copilul respectiv. (Acest lucru este atât din motive de securitate, cât și pentru a nu se interpreta ca un act de favoritism).
 • Vor fi atenți la potențialii indicatori de abuz, neglijare, exploatare sau violență asupra copiilor și vor recunoaște atunci când un copil poate avea nevoie de ajutor și protecție (copiii cu dizabilități, copiii neînsoțiți etc)
 • Se vor asigura că utilizează procedurile actualizate, adecvate pentru protecția și bunăstarea copiilor cu care intră în contact
 • Toți adulții au responsabilitatea să semnaleze situațiile care li se par îngrijorătoare coordonatorului de activitate/ autorităților competente, care pot lua măsuri în vederea protecției copilului
 • Vor raporta și răspunde în mod corespunzător la toate preocupările, suspiciunile și observațiile privind protecția copilului. Se vor asigura că respectă confidențialitatea tuturor părților – în special a copilului și a presupusului făptuitor din momentul ridicării suspiciunii și până la încheierea acțiunii. Informațiile vor fi gestionate în regim de confidențialitate și comunicate ofițerului de safeguarding/coordonatorului de activitate fără consimțământul celor în cauză numai în cazul în care datoria de a proteja copiii împotriva unui prejudiciu este mai presus de dreptul individual la intimitate/viață privată.

6.3 Dacă pe parcursul realizării unei activități sau participării la un eveniment FONPC un adult va fi  îngrijorat cu privire la situația unui copil se va proceda astfel:

 • Când un copil are nevoie urgentă de asistență medicală sau de intervenția poliției, întrerupeți orice și sunați imediat la 112.
 • Dacă problema este mai puțin urgentă va fi semnalată persoanei care la eveniment este responsabilă pentru siguranța copiilor pentru ca aceasta să decidă asupra măsurilor care se impun în situația respectivă.

7| Măsuri

În cazul în care Codul de Conduită va fi încălcat sau în cazul în care politica de protecție existentă nu va fi respectată de către angajați, voluntari, colaboratori, parteneri externi și alți actori, acest aspect poate determina aplicarea unor măsuri precum suspendarea sau rezilierea oricărui tip de angajament. Măsurile pot începe cu un avertisment și se pot finaliza cu rezilierea contractului în vigoare (muncă/ sponsorizare / voluntariat / colaborare etc.). În funcție de gravitatea situației pot fi anunțate și autoritățile responsabile (exemplu poliția în cazul unui viol etc)

Această decizie va fi totuși discutată și convenită într-o comisie. Dispunerea oricărei  măsuri va fi realizată de către o comisie disciplinară formată din directorul executiv al organizației, un membru al Consiliului Director, coordonatorul departamentului din care face parte sau superiorul direct, responsabilul de politica de protecție a copilului,  responsabilul de politica GDPR din organizație după caz .

8| Raportarea și anchetarea

8.1 Raportarea la nivel intern

Raportarea la nivel intern se adresează angajaților, voluntarilor, persoanelor care au încheiat orice tip de contract de colaborare cu FONPC https://legeaz.net/noul-cod-penal/art-226. Acestea sunt utilizate în funcție de gradul de risc, dovezi și versiunea martorului. În funcție de caz, pot fi aplicate sancțiuni disciplinare sau rezilierea contractului.

8.2 Raportarea la nivel extern se referă la responsabilitatea tuturor persoanelor care lucrează în sau cu FONPC (angajați, participanți în program, voluntari, vizitatori, persoane care reprezintă organizații membre/ partenere/ colaboratoare) de a analiza și a raporta îndoieli, o suspiciune, preocupări sau dovezi de posibile cazuri sau cazuri clare de copii în situații de risc. Aceștia vor raporta sau vor comunica pe baza informațiilor sau a observației directe. Scopul raportului va fi să protejeze copiii cu care angajații FONPC, voluntarii și colaboratorii au o relație directă/ indirectă.

8.3 Raportarea  se va face prin e-mail, online (prin formularul de sesizare) dar și oral către superiorul imediat și responsabilul de safeguarding din cadrul FONPC. Responsabilul de safeguarding va întreprinde acțiuni de informare a părților implicate și va forma o comisie internă pentru gestionarea cazului. Comisia internă va fi formată din persoane implicate direct și indirect în cazul raportat, așa cum e  descris la punctul 7. Măsuri.

8.4 Ancheta – se va face o anchetă cu intervievarea părților  relevante (manageri, părinți, martori, colegi etc.) cu scopul de a aduna toate detaliile legate de soluționarea cazului. Ancheta va fi coordonată de responsabilul de safeguarding și / sau de managerul organizației. De asemenea, se va redacta un raport la sfârșitul procesului.

În cazul în care acuzația este legată de un potențial abuz, neglijare sau maltratare asupra unui copil, responsabilul de safeguarding va notifica Direcția Generală de Asistență Socială și Servicii de Protecție a Copilului înainte de a lua măsuri sau de a informa persoana suspectată pentru a se asigura că investigația internă nu compromite dovezile.

Trebuie contactate autoritățile competente cât mai curând posibil pentru a oferi copilului posibilitatea de a primi ajutor profesional și trebuie informat copilul cu privire la cazul său.

9 | Siguranța informațiilor

În ce privește informațiile colectate, vă veți asigura că:

 • Informațiile primite vor fi păstrate în siguranță și vor fi comunicate numai celor care au obligația să le cunoască;
 • informațiile vor fi înregistrate cât mai repede posibil
 • tot ce va fi înregistrat va fi semnat și datat.

10 | Monitorizare și actualizare/revizuire

 1. 1 Persoana responsabilă cu garantarea siguranței și PSHEA (responsabil de safeguarding) va fi desemnată prin decizia Directorului Executiv, iar responsabilitățile sale vor fi menționate în fișa postului. În îndeplinirea responsabilităților legate de protecția și siguranța copiilor și a grupurilor vulnerabile inclusiv a angajaților, acesta va primi sprijin de la Directorul Executiv al FONPC.
 2. 2 În scopul de monitorizare a politicii de safeguarding, responsabilul va avea în vedere ca:
 3. Întreaga echipă, voluntarii și colaboratorii au semnat toate documentele, după ce au fost familiarizați cu Politica de Safeguarding, la începutul contractului cu federația sau în momentul revizuirii politicii;
 4. Există un mecanism accesibil de răspuns, clar specificat și că datele de contact ale responsabilului de safeguarding au fost oferite;
 5. Există o bază de resurse ușor accesibil pentru a ajuta la implementarea pașilor descriși în politică;
 6. persoanele angajate sau colaboratoare să fie informate și susținute atunci când este necesar să-și revizuiască activitățile sau documentele specifice pentru a proteja drepturile copiilor și a

preveni orice tip de abuz.

 1. Politica va fi analizată și revizuită în fiecare an sau ori de câte ori este necesar
 2. Politica de Safeguarding în forma revizuită va fi aprobată de Consiliul Director al FONPC

Monitorizarea sesizărilor de acest tip se realizează pe adresa de email: safeguarding@fonpc.ro .

Prezenta politică va fi adusă la cunoștința tuturor persoanelor interesate prin publicarea pe site-ul oficial al FONPC, www.fonpc.ro .