logo-fonpc

Email

office@fonpc.ro

Telefon

0753 012 866 / 0753 012 896

Ce este FONPC?

FONPC este principalul interlocutor specializat al statului în vederea elaborării şi redefinirii politicilor publice pentru asigurarea bunăstării copilului din perspectiva drepturilor copilului, utilizând şi dezvoltând într-un cadru coerent şi comprehensiv experienţa şi expertiza membrilor săi.

Înfiinţată în anul 1997, FONPC există cu şi pentru membrii săi, aproximativ 100 de ONG-uri, în folosul copiilor şi al comunităţii ghidându-se după principiile şi prevederile statutare şi promovând următoarele valori: identitatea/ autonomia membrilor, eficienţă în comunicare şi în acţiune, decizie democratică, solidaritate, deschidere, încredere, respect reciproc, echitate, consecvenţă/ continuitate, parteneriat, transparenţă, participare şi implicare.În vederea atingerii obiectivelor propuse, FONPC lucrează în strâns parteneriat cu donatorii, finanţatorii, cu autorităţile locale şi naţionale şi organizaţii neguvernamentale, organizaţii internaţionale, instituţii europene, societatea civilă, comunitatea şi cu alţi actori implicaţi în promovarea respectării Drepturilor Copilului.

Direcţiile strategice prioritare ale Federaţiei înglobează următoarele arii de acţiune:

  • Promovarea drepturilor copilului prin aducerea Drepturilor Copilului pe agenda politică şi publică din România
  • Implicarea în elaborarea de proiecte de politici publice prin garantarea includerii Drepturilor Copilului în totalitatea politicilor publice
  • Monitorizarea drepturilor copilului prin crearea şi implementarea unui mecanism naţional de monitorizare a drepturilor copilului
  • Întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-şi îndeplini misiunea prin consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi monitorizarea drepturilor copilului

În vederea atingerii obiectivelor strategice, FONPC a derulat proiecte, programe şi a organizat diverse evenimente şi acţiuni pentru şi cu membrii săi.

Unul dintre cele mai importante proiecte ale FONPC este Advocacy for building a national consensus on children’s rights monitoring structures and creating the instrument for monitoring children rights, finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România. Priorităţile acestui proiect sunt crearea unor instrumente de monitorizare a drepturilor copilului, promovarea unei structuri independente de promovare, protecţie şi monitorizare a drepturilor copilului, precum şi încurajarea participării copiilor la toate demersurile de promovare, protecţie şi monitorizare a drepturilor lor.

Pentru cucerirea drepturilor noastre este un proiect care accentuează importanţa vizibilităţii drepturilor copilului şi are ca obiectiv general sensibilizarea opiniei publice cu privire la responsabilităţile tuturor membrilor societăţii în respectarea, promovarea şi apărarea drepturilor copiilor. Acest proiect este implementat în parteneriat cu Fundaţia PARADA, Ambasada Franţei în România, UNICEF, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Organizaţia Internaţională a Francofoniei şi cu implicarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, al Camerei Deputaţilor şi al Ambasadei Canadei.

Acompanierea naşterii, finanţat de Ambasada Franţei în România, a avut drept scop analiza respectǎrii drepturilor copilului şi mamei în perioada perinatalǎ, prin promovarea sǎnǎtǎţii mamei şi copilului, evidenţierea nevoilor de acompaniere a pǎrinţilor înainte, în timpul şi dupǎ naşterea copilului. De asemenea, este subliniată importanţa primirii copilului în bune condiţii pentru el şi pentru părinţii săi, în vederea dezvoltării armonioase şi favorizarea relaţiilor pozitive, precoce între copil şi mamă, respectiv, copil şi tată, precum şi susţinerea părinţilor în noul rol şi prevenirea abandonului (părăsirea copilului) şi a tulburărilor de ataşament.

PROCOPIL, finanţat de Agenţia de Dezvoltare Franceză este un proiect ce aparţine categoriei Programelor Concertate Pluri – Actori (PCPA), numărând 150 de entităţi (ONG, instituţii publice, autorităţi publice locale) din Franţa, România, Republica Moldova şi Bulgaria care acţionează în mod concertat pentru ameliorarea politicilor publice din domeniul protecţiei copilului, tinerilor şi familiei.

Raportul Alternativ privind respectarea Drepturilor Copilului în România a fost elaborat în cadrul proiectului cu acelaşi nume derulat de FONPC în perioada septembrie 2007 – iulie 2008, proiect co-finanţat de UNICEF România şi MAE Franţa. La realizarea acestui Raport alternativ au participat un număr de 86 de ONG-uri şi asociaţii profesionale, 125 de profesionişti din domeniul Protecţiei şi Bunăstării Copilului. Pe baza informaţiilor prezentate în cadrul acestui proiect şi observaţiilor transmise de instituţii de stat şi de alte ONG-uri, Comitetul de la Geneva a formulat o serie de concluzii şi recomandări care devin, pentru Guvern priorităţi, de acţiune până la data depunerii următorului raport (2012).

Bune tratamente pentru copii şi părinţi a avut ca scop promovarea creşterii şi dezvoltării fiecărui copil, favorizând stabilirea legăturilor timpurii între copil, părinţi şi mediul său afectiv; bunele tratamente în cadrul familiei, dar şi faţă de aceasta; sprijinirea părinţilor în procesul de educaţie prin difuzarea cunoştinţelor şi încurajarea schimbului de experienţe între toţi profesioniştii implicaţi în această problemă. Acest proiect a inclus organizarea unei serii de conferinţe regionale în Bucureşti, Cluj, Timişoara şi Iaşi, şi implementarea de ateliere de formare regionale în vederea atingerii scopului propus. Acest program a fost derulat în parteneriat cu Ambasada Franţei, UNICEF şi Facultăţile de Psihologie din cadrul Universităţilor din Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara.

Durabilitatea serviciilor sociale furnizate de ONG – o garanţie necesarǎ pentru creşterea incluziunii sociale în România a reprezentat o pledoarie, pe de o parte, pentru susţinerea din fonduri publice a serviciilor sociale furnizate de ONG şi, pe de alta parte, o pledoarie pentru politici coerente de incluziune socialǎ pentru copii şi tineri în risc de marginalizare. Proiectul a fost implementat cu sprijinul financiar al Guvernelui Islandei, Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European.

Întărirea capacităţii organizaţionale a Federaţiei de a-ţi îndeplini misiunea, finanţat de Reprezentanţa UNICEF în România şi Ambasada Franţei în România, a presupus consolidarea capacităţii, expertizei şi experienţei Federaţiei pentru promovarea şi monitorizarea Drepturilor Copilului, dezvoltarea instituţioanlă a Federaţiei şi întărirea cooperării şi a parteneriatelor în ţară şi în afara ţării.

 

În cadrul proiectelor implementate, FONPC s-a bucurat de parteneriate stabile şi de încredere cu diverse entităţi şi instuţii de mare valoare în domeniul promovării drepturilor copilului: UNICEF, Ambasadele Franţei, Olandei şi Canadei la Bucureşti, Delegaţia Wallonie-Bruxelles, Organizaţia Internaţională a Francofoniei, Institutul Francez din Bucureşti, Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului “Alfred Rusescu”, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, Asociaţia Municipiilor din România, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

FONPC a încheiat parteneriate cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.  În cadrul diverselor acţiuni organizate de FONPC s-au încheiat parteneriate cu Senatul României şi Camera Deputaţilor, cu Secretariatul General al Guvernului, precum şi cu autorităţile publice locale: DGASPC Argeş, Tulcea, Neamţ, Alba, Arad, etc., Direcţii de Sănătate Publică: Iaşi, Timiş, Satu Mare, Constanţa, Bucureşti, Argeş, Alba, Dolj, etc.

Federaţia este membră a Comitetelor Consultative ale Direcţiei Generale Drepturile Copilului şi Oficiului Român de Adopţii.
FONPC a creat cu sprijinul partenerilor din Franţa, Solidarite Laique un parteneriat solid la nivel regional colaborând strâns cu reţelele de ONG-uri din Republica Moldova “Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi a Familiei” şi “Reţeaua naţională pentru Copil” din Bulgaria.

Din anul 2009, Federaţia este membrǎ a Euro Child, reţea europeanǎ focalizatǎ pe tematica drepturilor copilului.
În anul 2008, FONPC şi-a prezentat la Geneva, în faţa Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului „Raportul alternativ cu privire la respectarea drepturilor copilului în România”, apoi în 2009, FONPC a participat la prezentarea făcută de către echipa guvernamentală din România a Raportului de Ţară privind Respectarea Drepturilor Copilului în România, în faţa Comitetului ONU pentru Drepturile Copilului de la Geneva.

 

Prin capacitatea membrilor săi, FONPC reprezintă o sursă de expertiză şi resursă în elaborarea politicilor publice la nivel naţional şi european. Prin cooperare cu toţi actorii implicaţi în promovarea drepturilor copiilor, intervenţiile vor fi eficiente şi în folosul copiilor. Prin activităţile noastre de promovare, protecţie şi monitorizare a drepturilor copiilor, toţi copiii îşi vor atinge potenţialul maxim de dezvoltare.